fb

Các trường hợp được thanh toán bằng tiền mặt

Written by i-Office.com.vn. Posted in Pháp Lý

Theo Thông tư 33/2014/TT-NHNN, tổ chức sử dụng vốn nhà nước được thanh toán bằng tiền mặt trong các trường hợp sau:

– Thanh toán tiền mua nông, lâm, thủy sản, dịch vụ và sản phẩm cho người dân trực tiếp sản xuất, đánh bắt, khai thác bán ra mà chưa có tài khoản thanh toán tại ngân hàng.

– Thanh toán tiền công tác phí, lương, thu nhập khác cho người lao động chưa có tài khoản thanh toán tại ngân hàng.

– Các khoản thanh toán thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh liên quan đến bí mật Nhà nước.

– Thực hiện việc thanh toán tại địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, khu vực nông thôn nơi chưa có tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán.

– Khoản thanh toán có giá trị dưới 20 triệu đồng (trừ trường hợp các khoản thanh toán  trong ngày có giá trị dưới 20 triệu đồng cho cùng một mục đích, đối tượng nhưng tổng các khoản lớn hơn 20 triệu đồng).

Thông tư 33 có hiệu lực từ ngày 15/01/2015 và bãi bỏ khoản 2, 3 Thông tư 01/2007/TT-NHNN.