fb

Dispatch No. 55/BXD – QLN promulgated by Ministry of Construction in 2014.

Written by i-Office.com.vn. Posted in Pháp Lý, Văn Phòng Cho Thuê

MINISTRY OF CONSTRUCTION
——-
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
—————
No. 55/BXD-QLN
RE: a wholly foreign-owned company’s purchase of a building used for business operation and residence
Hanoi, September 22, 2014

 

To: Cathay Insurance (Vietnam) Co. Ltd.

The Ministry of Construction received the Dispatch No. 043/2014/CV dated August 08, 2014 of Cathay Insurance (Vietnam) Co. Ltd. requesting guidance on purchase of a building for business operation and residence in Vietnam. After due consideration, The Ministry of Construction hereby provides guidance as follows:

  1. According to documents enclosed with the Dispatched No. 043/2014/CV, Cathay Insurance (Vietnam) Co. Ltd. (hereinafter referred to as the Company) is a foreign-invested company licensed to trade in real estate and wishes to buy housing for its employees, thus the Company is regulated by the National Assembly’s Resolution No. 19/2008/NQ-QH12 dated June 03, 2008 on experimental permission for foreign entities to purchase and own housing in Vietnam.

Pursuant to Clause 5 Article 2 and Clause 2 Article 5 of Resolution No. 19/2008/NQ-QH12, every foreign-invested company that is operating in Vietnam under regulations of law on investment and licensed to trade in real estate is not permitted to buy and own housing (including multi-purposes buildings used for both business operation and residence) in Vietnam. Thus, to satisfy the need for provision of housing for the Company’s employees, the Company may leases housing in Vietnam according to Clause 2 Article 62 of the Government’s Decree No. 71/2010/NĐ-CP dated June 23, 2010 on guidelines for the Law on Housing.

  1. According to Clause 2 Article 153 and Clause 1 Article 169 of the Law on Land 2013 (effective from July 01, 2014), foreign-invested companies may only receive the rights to use land when the State allocates land to execute projects of investment in construction of housing for sale and/or for lease, or when the State leases out land. A foreign-invested company may use the piece of land on which its business premises are built if such piece of land is leased out by the State or leased by the company from a Vietnamese business operation or from an overseas Vietnamese citizen.

Pursuant to Point a Clause 1 Article 10 of the Law on Real estate trading, foreign entities may create houses and constructions for sale, for lease, or for lease purchase.

Comparing the aforementioned regulations with the documents of the Company, the Company may only leases land or receive land allocated by the State to build a multi-purpose building (which is used for residence) for sale, for lease, or for lease purchase; the sale, lease, and lease purchase must comply with regulations of law.

The Company is responsible for the implementation of this Dispatch./.

 

PP THE MINISTER
DIRECTOR OF HOUSING AND REAL ESTATE MARKET AUTHORITY

Nguyen Manh Ha

 

 

——————————————————————————————————
This translation is made by LawSoft and for reference purposes only. Its copyright is owned by LawSoft and protected under Clause 2, Article 14 of the Law on Intellectual Property.Your comments are always welcomed

Thông tư 119 có hiệu lực, bãi bỏ quy định chứng minh Tài Sản cố định trên 01 tỷ

Written by i-Office.com.vn. Posted in Pháp Lý

Từ ngày 01/9/2014, TT 119 có hiệu lực, bãi bỏ quy định chứng minh Tài Sản cố định trên 01 tỷ để được áp dụng phương pháp khấu trừ và sử dụng hóa đơn GTGT

Tóm tắt thông tư:

3. Sửa đổi, bổ sung khoản 3, 4 Điều 12 về đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế GTGT như sau:

3.1. Đối với doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập có dự án đầu tư:

“Doanh nghiệp mới thành lập có thực hiện đầu tư theo dự án đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt thuộc trường hợp đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế.

Doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập có dự án đầu tư không thuộc đối tượng được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về đầu tư nhưng có phương án đầu tư được người có thẩm quyền của doanh nghiệp ra quyết định đầu tư phê duyệt thuộc đối tượng đăng ký áp dụng phương pháp khấu trừ thuế”.

3.2. Bỏ mức khống chế 1 tỷ đồng về tài sản cố định, máy móc, thiết bị… đầu tư, mua sắm của doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập để đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế, cụ thể:

“ Doanh nghiệp,hợp tác xã mới thành lập có thực hiện đầu tư, mua sắm,nhận góp vốnbằng tài sản cố định, máy móc, thiết bị, công cụ, dụng cụ hoặc có hợp đồng thuê địa điểm kinh doanh.

Khi gửi Thông báo về việc áp dụng phương pháp tính thuế tới cơ quan thuế trực tiếp, cơ sở kinh doanh không phải gửi các hồ sơ, tài liệu chứng minh như dự án đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt, phương án đầu tư được người có thẩm quyền của doanh nghiệp ra quyết định đầu tư phê duyệt, hóa đơn đầu tư, mua sắm, hồ sơ nhận góp vốn, hợp đồng thuê địa điểm kinh doanh. Cơ sở kinh doanh lưu giữ và xuất trình cho cơ quan thuế khi có yêu cầu. Trường hợp cơ sở kinh doanh mới thành lập từ ngày 01/01/2014 chưa đủ điều kiện đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế theo hướng dẫn tại điểm b, c khoản 3 Điều 12 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính, nếu đáp ứng được các điều kiện hướng dẫn tại điểm b, c khoản này thì được áp dụng theo hướng dẫn tại điểm b, c khoản 3 Điều 12 Thông tư này”.