fb

Dịch Vụ Kế Toán Trọn Gói

Hệ thống sổ sách kế toán là phần quyết định về kế toán của doanh nghiệp.  Kế toán không chỉ là BÁO CÁO THUẾ

forex_account

 

Để giúp Quý Doanh Nghiệp an tâm dành trọn thời gian, tài năng và tâm trí cho những chiến lược kinh doanh của mình, hãy giao trọng trách này cho nhóm kế toán trưởng có trình độ, kinh nghiệm và trách nhiệm của chúng tôi:

 

 

Hàng tháng

 • Lập và gửi các báo cáo thuế bằng phần mềm mã vạch 02 chiều
 • In phiếu thu – chi, phiếu xuất – nhập
 • Hoàn chỉnh sổ sách kế toán theo quy định hiện hành bằng phần mềm: sổ quỹ, báo cáo XNT, sổ chi tiết vật tư, tổng hợp nợ phải trả, nhật ký chung, sổ cái tổng hợp, bảng cân đối sổ phát sinh,…
 • Lập và gửi các báo cáo thống kê
 • Theo dõi đăng ký trích khấu hao tài sản cố định
 • Hạch toán, kết chuyển, cân đối lãi lỗ hàng tháng
 • Cử người trực tiếp làm việc với cơ quan thuế & nộp thuế tại kho bạc NN
Hàng quý

 • Lập báo cáo tạm tính thuế thu nhập doanh nghiệp
 • Lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn
Hàng năm

 • Quyết toán thuế thu nhập DN + thuế GTGT
 • Báo cáo tài chính cuối năm, gồm: bảng cân đối số phát sinh, bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh báo cáo tài chính
 • Kê khao thuế đầu năm: tờ khai thuế môn bài, bảng đăng ký khấu hao tài sản cố định, đăng ký lương