fb

Mẫu i-office 01: Đơn đề nghị cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại điện

Written by i-Office.com.vn. Posted in Biểu Mẫu

Đơn đề nghị cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại điện do đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký;

Địa điểm, ngày… tháng …năm…

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP THÀNH LẬP
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN/CHI NHÁNH

Kính gửi: Cơ quan cấp Giấy phép (1)

Tên thương nhân: (ghi bằng chữ in hoa, tên trên Giấy phép thành lập/đăng ký kinh doanh):……………………………………………………………………………………………

Tên thương nhân viết tắt (nếu có):…………………………………………………………….

Quốc tịch của thương nhân:………………………………………………………………………

Địa chỉ trụ sở chính: (địa chỉ trên Giấy phép thành lập/đăng ký kinh doanh) ……………………………………………………………………………………………………………..

Giấy phép thành lập/đăng ký kinh doanh số:………………………………………………

Do:…………………………………cấp ngày…..tháng……năm…. tại…………………………

Lĩnh vực hoạt động chính:………………………………………………………………………..

Vốn điều lệ:……………………………………………………………………………………………

Số tài khoản:……………………………. tại Ngân hàng:……………………………………..

Điện thoại:……………………………………. Fax:………………………………………………..

Email:……………………………………….. Website: (nếu có)………………………………..

Đại diện theo pháp luật: (đại diện có thẩm quyền)

Họ và tên:…………………………………………………………………………………………

Chức vụ:…………………………………………………………………………………………..

Quốc tịch:…………………………………………………………………………………………

Tóm tắt quá trình hoạt động của thương nhân:……………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………..

Đề nghị cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện/Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam với nội dung cụ thể như sau:

Tên Văn phòng đại diện /Chi nhánh (2):………………………………………………………..

Tên viết tắt: (nếu có)………………………………………………………………………………..

Tên giao dịch bằng tiếng Anh:………………………………………………………………….

Địa điểm đặt trụ sở Văn phòng đại diện/Chi nhánh: (ghi rõ số nhà, đường/phố, phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố)…………………………………………………….

Nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện /Chi nhánh: (nêu cụ thể lĩnh vực hoạt động)………………………………………………………………………………………………

Người đứng đầu Văn phòng đại diện/Chi nhánh:

Họ và tên:……………………………………………..Giới tính:…………………………….

Quốc tịch:…………………………………………………………………………………………

Số hộ chiếu/Chứng minh nhân dân:……………………………………………………..

Do:…………………………………….cấp ngày…..tháng……năm…. tại………………..

Chúng tôi xin cam kết:

1. Chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực và sự chính xác của nội dung Đơn đề nghị và hồ sơ kèm theo.

2. Chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến Văn phòng đại diện/Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam và các quy định của Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện/Chi nhánh.

Tài liệu gửi kèm bao gồm:

1. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương;

2. Báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương;

3. Bản sao điều lệ hoạt động của Thương nhân nước ngoài (nếu có);

4. Bản sao điều lệ hoạt động của Chi nhánh;

5. Bản sao hộ chiếu hoặc giấy chứng minh nhân dân (nếu là người Việt Nam); Bản sao hộ chiếu (nếu là người nước ngoài) của người đứng đầu Văn phòng đại diện/Chi nhánh;

6. Bản sao hợp đồng thuê địa điểm đặt trụ sở Văn phòng đại diện/Chi nhánh.

Đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên) (3)

Lưu ý:

(1) Bộ Công Thương (trong trường hợp đề nghị thành lập Chi nhánh), Sở Công Thương (trong trường hợp đề nghị thành lập Văn phòng đại diện)

(2) Tên Văn phòng đại diện/Chi nhánh ghi như sau: Tên văn phòng đại diện + Tỉnh, thành phố nơi dự kiến đặt Văn phòng đại diện/ Chi nhánh (trong trường hợp thương nhân có từ 02 VPĐD/CN trở lên) hoặc Tên Văn phòng đại diện/ Chi nhánh + tại Việt Nam (trong trường hợp thương nhân chỉ có 01 VPĐD/CN tại Việt Nam).

(3)Trong trường hợp thương nhân không có dấu, đơn phải kèm theo văn bản của cơ quan có thẩm quyền nơi thương nhân đăng ký thành lập chứng thực chữ ký của người đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài. Văn bản này phải được hợp pháp hoá lãnh sự và dịch ra tiếng Việt theo quy định tại khoản 3 Mục I Thông tư số 11/2006/TT-BTM.

Tags: , , ,

Trackback from your site.